Mateřská škola Sluníčko > ÚŘEDNÍ DESKAMateřská škola Sluníčko

Mateřská škola Sluníčko  
ÚŘEDNÍ DESKA

Povinně zveřejňované dokumenty

a/ Název

Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace

b/ Důvod a způsob založení

c/ Organizační struktura

d/ Kontaktní spojení

- Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace

J. Jabůrkové 601/1

400 01 Ústí nad Labem

- Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace

J. Jabůrkové 601/1

400 01 Ústí nad Labem

- Úřední hodiny

pracovní dny  7:00 - 15:30 hodin

- Telefonní čísla

 +420 472 741 523, +420 472 741 781

- Adresa internetové stránky

www.msslunicko@volny.cz

- Adresa e- podatelny

ID datové schránky 7jwfsc9

- Další elektronické adresy

msslunicko@volny.cz

e/ IČ

70201005

f/ Dokumenty

- Seznam hlavních dokumentů

viz. hlavní dokumenty

- Rozpočet

Aktuální rozpočet a rozpočty z let minulých jsou k dispozici  na vyžádání u ekonomky školy.

g/ Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací se podává ústně nebo písemnou formou.

h/ Příjem žádostí a další podání

Datová schránka : ID 7jwfsc9

ch/ Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání  prostřednictvím povinné osoby ( řediteli školy) zřizovateli školy - Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

i/ Formuláře

Konkrétní formuláře nejsou vydány.

j/ Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

k/ Předpisy

zákon  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon)

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

zákon č. 499/2044 Sb., o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

zákon č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

nařízení vlády č., 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění

l/ Úhrada a poskytován informací

Za poskytování inforamcí nepožadujeme žádné úhrady

m/ Licenční smlouvy

n/ Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění