Mateřská škola Sluníčko > Zápis 2024Mateřská škola Sluníčko

Zápis informace

Fáze 1

Vydávání žádostí

1. dubna - 14. května 2024

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek, tj. od 
1. 4 do 14. 5. 2024.
 

1. Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese: https://zapisms.usti.cz
Systém Vás provede vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknete.

2. Vyzvednutí v mateřské škole

V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ podle časové nabídky konkrétní mateřské školy. Přesné časové údaje jsou uveřejněny na webových stránkách dané MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti.cz/ dané MŠ.

3. Vyzvednutí na OŠKS

Na Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  města  Ústí nad Labem,  Velká Hradební 2336/8,  2. patro,  kancelář č. 289, tel.  475 271 502, kancelář č. 245, tel. 475 271 361 nebo kancelář č. 246, tel. 475  271  550, 475 271 243 

 

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání.)
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Nastavení internetového prohlížeče
  Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 10 a vyšší, Edge, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se Vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí

13. a 14. května 2024

Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 (16:30) hodin - na jednotlivých mateřských školách dle rozpisu Zápis do MŠ 2024.pdf.

 • Informujte se na adrese: https://zapisms.usti.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi vybraných MŠ osobně.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Podání žádosti

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém systému https://zapisms.usti.cz je možné doručit, společně s potvrzením praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, do MŠ pouze tímto způsobem:

 1. Preferovaným postupem je osobně na určeném místě v budově konkrétní MŠ ve dnech 13. 5. 2024  - 14. 5. 2024.

  V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ podle časové nabídky konkrétní mateřské školy. Přesné časové údaje jsou uveřejněny na webových stránkách dané MŠ nebo přímo v elektronickém systému https://zapisms.usti.cz dané MŠ.

  Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce v budově MŠ tyto údaje:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození dítěte,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka),
  • jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje,
  • kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce,
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ),
  • podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte).
 2. Elektronicky (datovou schránkou, e-mailem) nebo poštou.

  Vytištěnou a podepsanou žádost (oběma rodiči), včetně potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, je možné oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem) nebo poštou do 14. 5. 2024. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.

Zákonný zástupce je povinen předložit potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo dokladu, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelem/ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje lze řešit po dohodě s rodiči i dodatečně. Případné nejasnosti nebo dotazy je nutné konzultovat přímo s vedením jednotlivých mateřských škol.

 

Fáze 3

Vyhodnocování žádostí

 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn podle § 183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. na úřední desce a webu MŠ.
 • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete snadno zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na https://zapisms.usti.cz.
 • Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Přijímací řízení probíhá od ukončení II. fáze ve lhůtě správního řízení

 

https://zapisms.usti.cz/

Sem můžete vložit Váš text.